Schoolplan 2023-2027

Via deze link kunt u het schoolplan 2023-2027 van onze school lezen. Dit plan geeft de richting en kaders en onze ambities voor de komende jaren weer. We hebben het samenstellen van ons schoolplan benut om als team onze visie opnieuw te doordenken en te herformuleren. Om een breed draagvlak te creëren hebben wij bij het samenstellen van het schoolplan nadrukkelijk ouders, leerlingen en partners betrokken. Zij hebben met name input gegeven voor vernieuwde missie, visie en kernwaarden en de onderwijskundige ontwikkelingen en ambities. Ook de MR heeft een bijdrage aan dit plan geleverd door kritisch mee te lezen. De uitgangspunten van basisschool de Schaapskooi en de speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn vertaald naar concrete doelstellingen: Wat wil basisschool de Schaapskooi in 2027 bereikt hebben?
Cookie instellingen